స్తోత్రాస్

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాంపరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాంనగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం నమో నమఃశంకరపార్వతీభ్యాం || ౧ ||నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాంనమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యాంనారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం || ౨ ||నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాంవిరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యాంవిభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం నమో నమఃశంకరపార్వతీభ్యాం || ౩ ||నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం జగత్పతిభ్యాంజయవిగ్రహాభ్యాంజంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం || ౪ ||నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాంపంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యాంప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం నమో నమఃశంకరపార్వతీభ్యాం || ౫ ||నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాంఅత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యాంఅశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం || ౬ ||నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాంకంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యాంకైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం || ౭ ||నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాంఅశేషలోకైకవిశేషితాభ్యాంఅకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం నమో నమఃశంకరపార్వతీభ్యాం || ౮ ||నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాంరవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యాంరాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం || ౯ ||నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం జరామృతిభ్యాం చవివర్జితాభ్యాంజనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం || ౧౦ ||నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాంబిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యాంశోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం నమో నమఃశంకరపార్వతీభ్యాం || ౧౧ ||నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యాంజగత్రయీరక్షణబద్ధహృద్భ్యాంసమస్తదేవాసురపూజితాభ్యాం నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం || ౧౨ ||స్తోత్రం త్రిసంధ్యం శివపార్వతీభ్యాం భక్త్యాపఠేద్ద్వాదశకం నరో యఃస సర్వసౌభాగ్యఫలాని భుంక్తే శతాయురాంతే శివలోకమేతి || ౧౩ ||