రాధాకుమారి

సిగ్గలన్ని మూట గట్టీబుగ్గలందు దాచేసిఅందమంత పోగుచేసిపెదవులందు పూసేసిసక్కనోడు నా మామకన్నెవిందుకొస్తనంటెకవ్వింపుగ కళ్ళతోనెరారమ్మని సైగ జేససరాసరా నా మామసిర్రెత్తి పోయాడెవస్తూనే ఒక్క ఉదుటునచిరుతలాగ దూకాడెమాటలన్ని మూగపోయెమౌనాలే రాజ్యమేలెజాబిలమ్మ సిగ్గుతోడమబ్బు సాటు దాక్కుండెఅందాలకు సరిజోడుగరేయికూడ కరిగిపాయెసన్నజాజులన్ని కూడనామల్లె నలిగిపోయె(రచయిత్రి : రాధాకుమారి)